ONLINE RECRUITMENT SYSTEM FOR ECONOMIC EXPERIMENTS

 
THE EASE OF RECRUITMENT

 
Huvudsida
 Registrera
 
Kalender
 
Regler
 
Integritetspolicy
 
FAQs
 
 Rättsligt meddelande
 Kontakt


Integritetspolicy


SLUs experimentlaboratorium (EconLab) är bundet av EconLab:s kod för ansvarsfullt genomförande av forskning.

EconLab:s forsknings-etiska ansvar omfattar korrekt skydd av potentiellt känsliga uppgifter som samlats in under ett experiment. EconLab tar följande steg för att uppfylla sina sekretesskrav:

  • All data som samlats under rekryteringen förvaras på en server som är tillgänglig endast för EconLab forskningspersonal. Dessa uppgifter används endast i syfte att rekrytera personer för att delta i EconLab experiment.

  • All personlig information som samlats in under ett experiment (t.ex. ditt namn) behandlas i enlighet med det godkända etiska dokumentet i respektive studie. Vanligtvis ersätts all personlig information med ett kodnummer, och listan som kopplar kodnummer ihop med personlig information hålls åtskild från experimentell data. Ingen obehörig kommer att ta del av dina svar (i enighet med personuppgiftslagen, PUL(1998:204)). Ditt deltagande är frivilligt, och du kan när som helst avbryta din medverkan i studien. Enligt personuppgiftslagen, PUL (1998:204), har du rätt att gratis en gång per år få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade.

  • Alla enkäter insamlade från försöksdeltagare som innehåller personlig information (t.ex. informerat samtycke) förvaras på säkra platser.

  • Det är tillåtet att avbryta deltagande i ett experiment när som helst. Om du väljer att avbryta, vänligen informera försöksledaren. Du kommer att få 120 kr även om du inte fullföljer experimentet, och dina uppgifter kommer att tas bort från våra databaser.

  • Du kan begära att bli borttagen från experimentet. Tänk på att om du skulle vilja ta bort dina data från vår databas kommer vi behöva veta ditt unika, fyrsiffriga ID-nummer för experimentet.

Som försöksdeltagare på EconLab, har du rätt till att lämna in ett klagomål om du anser att känslig information om dig som samlats in under ett experiment inte har hanterats konfidentiellt. Sådana klagomål kan lämnas in till etik-sekretariatet på SLU. Forskningshuvudman är Sveriges Lantbruksuniversitet. Kontaktperson är huvudansvarig forskare Micaela M. Kulesz (e-postadress micaela.kulesz@slu.se; telefonnummer: 018–672 713).
Vid frågor vänligen kontakta econlab@slu.se.